Section 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτή την ενότητα δίνονται βασικές πληροφορίες για το θέμα και παρουσιάζονται βασικοί όροι και έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σχετικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να παρέχει ένα σενάριο και ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Ιστοεξερεύνησης και να είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και δημιουργική, ούτως ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων.

Στη σημερινή εποχή, ερχόμαστε σε καθημερινή βάση αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα και διλήμματα. Οι έννοιες τόσο της βιωσιμότητας όσο και της ηθικής, ιδιαίτερα σχετικά με τις σημαντικές αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε, είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις έννοιες της βιωσιμότητας και του ηθικού τρόπου σκέψης, ούτως ώστε να επεκτείνουν τον τρόπο που αξιολογούν τον βαθμό επιτυχίας των προσπαθειών τους, από μια αποκλειστικά οικονομική σκοπιά σε μια τριπλή σκοπιά που λαμβάνει υπόψη τόσο την κοινωνική και περιβαλλοντική πτυχή όσο και την οικονομική. Δυστυχώς, πολλοί οργανισμοί εξακολουθούν να επιζητούν μόνο το κέρδος και να αγνοούν τον οικολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους. Όπως είπε και ο John Wooden κάποτε: «Όλα όσα κάνουμε είναι μια επιλογή. Επομένως, να θυμάστε ότι στο τέλος, οι επιλογές που κάνετε, σας κάνουν αυτό που είστε!» Σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση θα προσπαθήσετε να πετύχετε την ισορροπία μεταξύ οικονομικής επίδοσης και βιωσιμότητας. Ευελπιστούμε ότι θα εφαρμόσετε αυτές τις ιδέες στην πράξη!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτή την ενότητα εξηγείται με σαφήνεια και ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι· οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και, όπου είναι δυνατόν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει, επίσης, να τους δοθούν οδηγίες για το πώς να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους· για παράδειγμα μέσω πινάκων, γραφημάτων, δοκιμίων, παρουσιάσεων και διαγραμμάτων.

Η αποδοχή της κοινωνικής ευθύνης είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στις μέρες μας.

Στόχος σας είναι να σκεφτείτε μια ιδέα για τη δική σας επιχείρηση και να γράψετε τις βιώσιμες και ηθικές στρατηγικές που θα χρησιμοποιούσατε. Στην απάντησή σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τι είδους επιχείρηση θα είχατε (πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.) και να εξηγήσετε ποιος θα ήταν ο κοινωνικός, πολιτιστικός και περιβαλλοντικός της αντίκτυπος.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας πραγματικής εταιρείας: Η εταιρεία παγωτών Ben & Jerry’s χαρίζει το 7,5% των κερδών της προ των φόρων σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Επιπλέον, ανέπτυξε ένα πρόγραμμα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των χημικών λιπασμάτων (που συμβάλλουν στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και στη μόλυνση των υδάτων) κατά 28% τον προηγούμενο χρόνο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες στρατηγικές βιωσιμότητας που εφαρμόζει η εταιρεία Ben & Jerry’s στην ιστοσελίδα της:

https://www.benjerry.com/whats-new/2018/04/toward-sustainable-dairy

Μελετήστε αυτή τη μελέτη περίπτωσης και αναστοχαστείτε για το πόσο βιώσιμοι είναι οι μακροπρόθεσμοι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί στόχοι. Τι περισσότερο θα μπορούσατε να κάνετε; Σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση, θα αναπτύξετε και θα καταγράψετε τις δικές σας ιδέες!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (σειρά από βήματα και ερευνητικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν προεπιλεγμένες πηγές, κυρίως διαδικτυακές, και συνήθως σε μορφή συνδέσμου. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συνήθως ένα ή περισσότερα «προϊόντα» που αναμένεται να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος. Αυτά τα «προϊόντα» αποτελούν τη βάση του σταδίου Αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από συνδέσμους (3-4 για κάθε βήμα). Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν σε βίντεο, άρθρα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, κ.λπ., τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα).

Βήμα 1: Πώς ορίζουμε τη βιωσιμότητα και την ηθική;

Για να κατανοήσουμε πλήρως το θέμα, είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε δίνοντας έναν ορισμό των βασικών εννοιών.

Βιωσιμότητα:  Η βιωσιμότητα, σύμφωνα με την ευρεία χρήση της, επιδιώκει την ισόρροπη αναζήτηση τριών αγαθών: οικολογική υγεία, κοινωνική ισότητα και οικονομική ευημερία.

Το λεξικό Cambridge ορίζει τη βιωσιμότητα ως «το χαρακτηριστικό του να μπορείς να συνεχίσεις να υπάρχεις για ένα χρονικό διάστημα». Ή, στο πλαίσιο του περιβάλλοντος, ως «το χαρακτηριστικό του να προκαλείς μικρή ή καθόλου ζημιά στο περιβάλλον και ως εκ τούτου το να μπορείς να συνεχίσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ηθικός- «Που σχετίζεται με απόψεις για το τι είναι ηθικά σωστό ή λάθος» ή απλώς «ηθικά σωστός».

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sustainability

https://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp

https://dictionary.cambridge.org./dictionary/english/ethical

https://leadingincontext.com/?s=what+is+ethical+thinking

Πώς αντιλαμβάνεστε αυτούς τους όρους; Σας βοήθησαν οι ορισμοί του λεξικού να αναπτύξετε μια καλύτερη κατανόηση του θέματος/δραστηριότητας ή ήταν κάτι που ήδη γνωρίζατε;

Βήμα 2: Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)

Το λεξικό ορίζει τον καταιγισμό ιδεών ως τη διαδικασία παραγωγής δημιουργικών ιδεών και λύσεων μέσα από εντατική και ελεύθερη ομαδική συζήτηση. Κάθε συμμετέχων ενθαρρύνεται να σκεφτεί και να προτείνει όσο πιο πολλές ιδέες μπορεί, όσο παράξενες ή περίεργες μπορεί να φαίνονται. Φτιάξτε ομάδες των 2-3 ατόμων και παράγετε ιδέες για το πώς πρέπει να είναι οι βιώσιμοι μακροπρόθεσμοι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί στόχοι. Τι μπορεί και πρέπει να γίνει για να αποτραπούν οι περιβαλλοντικές καταστροφές ή η εργασιακή εκμετάλλευση στο μέλλον; Καταγράψτε τις ιδέες σας.

Αυτά είναι μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι για τον καταιγισμό ιδεών και μερικές τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/brainstorming

https://business.tutsplus.com/articles/top-brainstorming-techniques–cms-27181

https://www.wrike.com/blog/techniques-effective-brainstorming

https://www.mindtools.com/brainstm.html

Βήμα 3: Αναλύστε τις συνέπειες

Ο ηθικός και βιώσιμος τρόπος σκέψης στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας αφορά την εξέταση των επιπτώσεων και του αντικτύπου των επιχειρηματικών ιδεών, ευκαιριών και δράσεων. Αυτό είναι ένα ζήτημα:

 • Στάσεων
 • Συμπεριφορών
 • Αξιών
 • Νοοτροπίας

Οι επιχειρηματίες πρέπει να διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά ώστε να παίρνουν ηθικές αποφάσεις και να σκέφτονται και να δρουν με τρόπο που να συμβάλλει στη βιωσιμότητα. Επομένως, δεν πρέπει να σκέφτονται μόνο το κέρδος, αλλά και τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν παίρνει μια απόφαση, ο επιχειρηματίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τον αντίκτυπο που έχει αυτή η απόφαση στο περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων όσο και την τιμή στην οποία θα προσφέρει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του, ώστε να έχει κέρδος.

Μετά τον καταιγισμό ιδεών, κάντε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμίας από τις ιδέες που έχετε σκεφτεί εσείς και η ομάδα σας. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να αξιολογήσετε τις ιδέες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους συνδέσμους:

https://innovationmanagement.se/imtool-articles/how-to-evaluate-ideas/

https://www.collectivecampus.io/blog/how-to-evaluate-ideas

Βήμα 4: Δράστε υπεύθυνα

Πώς μπορούν οι εταιρείες να συμβάλουν σε μια δίκαιη κοινωνία μέσω καλών επιχειρηματικών πρακτικών; Αυτό είναι εύκολο σύμφωνα με την επικρατούσα τακτική: ας ιδρύσουμε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα ή ας κάνουμε δωρεές· με αυτό τον τρόπο θα προσφέρουμε. Κι όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Κάτι τέτοιο δε βλάπτει, μπορεί ίσως και να βοηθήσει, αλλά δεν επιφέρει συστηματική αλλαγή. Οι εταιρείες πρέπει να προσπαθήσουν να συμβάλουν  στη λύση των προβλημάτων της κοινωνίας δημιουργώντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που να ικανοποιεί μια ανάγκη – έτσι, θα βγάλουν κέρδος και θα βοηθήσουν τον κόσμο. Το σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες βγάζουν κέρδος ενώ ταυτόχρονα βοηθούν την κοινωνία, και όχι με το πώς διατηρούν ή ξοδεύουν τα κέρδη τους. Επομένως, πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε υπεύθυνα και βιώσιμα μια ανάγκη, αποκομίζοντας ταυτόχρονα κέρδος;

Σε αυτούς τους συνδέσμους, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις βιώσιμες πρακτικές και την κοινωνική ευθύνη:

https://www.investopedia.com/terms/s/socialresponsibility.asp

Βήμα 5: Καταιγισμός ιδεών & έρευνα στο διαδίκτυο

Τώρα, ήρθε η ώρα να κάνετε μια διαδικτυακή αναζήτηση ιδεών ώστε να μαζέψετε περισσότερες πληροφορίες για διάφορες στρατηγικές βιωσιμότητας και να βοηθήσετε την ομάδα σας να σκεφτεί τη βιώσιμη επιχειρηματική της ιδέα. Να θυμάστε, είναι σημαντικό οι ιδέες να είναι ηθικές. Καθώς κάνετε την έρευνά σας στο διαδίκτυο, ψάξτε για περισσότερα παραδείγματα εταιρειών των οποίων οι στρατηγικές χαρακτηρίζονται από ηθικό και βιώσιμο τρόπο σκέψης. Αυτό θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε τη δική σας ιδέα για τη δραστηριότητα. Καταγράψτε τα παραδείγματα, ώστε να τα μοιραστείτε αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για να καταγράψετε όλες τις επιχειρηματικές σας ιδέες με οργανωμένο τρόπο:

Βήμα 6: Παρουσιάζοντας τις επιχειρηματικές σας ιδέες!

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα παραπάνω βήματα, ήρθε η ώρα να παρουσιάσετε τις ιδέες και τα παραδείγματά σας για μια επιχείρηση που βασίζεται σε στρατηγικές βιώσιμου και ηθικού τρόπου σκέψης.

Στην παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Τι είδους εταιρεία είναι;
 • Ποιες βιώσιμες στρατηγικές χρησιμοποιήσατε στην εταιρεία σας;
 • Με ποια σειρά θα εφαρμόσετε τις δράσεις που έχετε επιλέξει;
 • Πώς θα επηρεάσουν οι στρατηγικές σας την κοινωνία και το περιβάλλον;

Αν αυτή είναι η πρώτη σας ομαδική παρουσίαση ή αν δεν έχετε αρκετή αυτοπεποίθηση για να κάνετε την παρουσίαση μπροστά σε ολόκληρη την ομάδα, δείτε σε αυτούς τους συνδέσμους μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν:

https://www.imindq.com/blog/make-convincing-presentations-in-4-easy-steps

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/specific-phobias/expert-answers/fear-of-public-speaking/faq-20058416

Βήμα 7: Τελική ομαδική συζήτηση

Αφού παρουσιάσουν όλοι τις επιχειρηματικές τους ιδέες, είναι η ώρα για μια ομαδική συζήτηση. Αν έχετε οποιεσδήποτε σκέψεις ή προβληματισμούς που αφορούν εσάς ή τις ιδέες των υπόλοιπων ατόμων της ομάδας σας, μη διστάσετε να τις εκφράσετε, αλλά θυμηθείτε να είστε ευγενικοί και να μην κρίνετε τους άλλους. Επίσης, μην ξεχνάτε τη σημασία του ομαδικού πνεύματος και της ενεργούς ακρόασης. Είναι σημαντικό όλοι να έχουν την ευκαιρία να ακουστούν και να έχουν αρκετό χρόνο να εκφράσουν τη γνώμη τους χωρίς να διακόπτονται ή να κρίνονται.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν μοιραστεί τη γνώμη τους και έχουν απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των ιδεών και ποια είναι η αξία που φέρουν;
 • Πώς αντιλαμβάνεστε τη σημασία του ηθικού και βιώσιμου τρόπου σκέψης;

Κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί στόχοι;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (αυτοαξιολόγηση, σύγκριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή για το πώς νιώθουν, τι έχουν μάθει. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ενός σύντομου κουίζ ή παιχνιδιού στο Kahoot για έλεγχο των καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων):

Τώρα που έχετε ολοκληρώσει όλα τα πιο πάνω βήματα και έχετε συζητήσει τις ιδέες σας και τις επιπτώσεις τους, είναι η στιγμή να σκεφτείτε για τη δουλειά και την πρόοδό σας σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση.

Γνώσεις

 • Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις αντικρουόμενες ανάγκες και ενδιαφέροντα διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών
 • Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης των αναγκών ενδιαφερόμενων μερών
 • Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα όρια του συστήματος, τα οποία σχετίζονται με τη δραστηριότητα που δημιουργεί αξία
 • Πρακτικές γνώσεις για τον εντοπισμό ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας που δημιουργεί αξία
 • Πρακτικές γνώσεις για το πώς να μετατρέψετε τις ιδέες σε λύσεις που δημιουργούν αξία για άλλους

Δεξιότητες

 • Περιγραφή διαφορετικών αναλυτικών προσεγγίσεων για εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Συνδυασμός γνώσεων και πόρων για επίτευξη πολύτιμων στόχων
 • Προσδιορισμός αναγκών και προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
 • Αξιοποίηση και διαμόρφωση ευκαιριών για ανταπόκριση στις προκλήσεις και δημιουργία αξίας για άλλους
 • Ανάπτυξη διαφόρων ιδεών και ευκαιριών για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων
 • Περιγραφή διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διατύπωση ανοικτού τύπου προβλημάτων
 • Εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων τόσο ατομικά όσο και σε ομάδα

Στάσεις

 • Συνειδητοποίηση των αντικρουόμενων αναγκών και ενδιαφερόντων των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών
 • Δεκτικότητα στην καινοτομία
 • Συνειδητοποίηση των διαφορετικών επιπέδων καινοτομίας
 • Αναγνώριση των στρατηγικών βιωσιμότητας που χρησιμοποιούν οι διάφορες εταιρείες
 • Εκτίμηση τόσο της επιτυχίας όσο και της αποτυχίας
 • Συνειδητοποίηση των διαφορετικών αναγκών των ανθρώπων
 • Δεκτικότητα στην επένδυση για ανάπτυξη πολύτιμων ιδεών
 • Συνειδητοποίηση της αξίας των μακροπρόθεσμων κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών στόχων
 • Δεκτικότητα στην επένδυση για ανάπτυξη πολύτιμων επαφών και/ή επέκταση των υφιστάμενων
 • Εκτίμηση των δυνατοτήτων που έχει μια ιδέα για τη δημιουργία αξίας

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (παρέχει μια ευκαιρία για ανακεφαλαίωση της εμπειρίας, την ενθάρρυνση του αναστοχασμού για τη διαδικασία, την επέκταση και γενίκευση όσων έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ή έναν συνδυασμό αυτών. Προτείνετε ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, ώστε να κάνει μια ανακεφαλαίωση της Ιστοεξερεύνησης):

Επίλογος

Ο ηθικός και βιώσιμος τρόπος σκέψης είναι ένα σημαντικό ζήτημα στις μέρες μας. Είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε εκ των προτέρων για τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο των αποφάσεών μας όχι μόνο στην κοινότητά μας, αλλά και στον πλανήτη και την κοινωνία. Το να σκεφτόμαστε ηθικά και βιώσιμα δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν μπορούμε ικανοποιήσουμε ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε τους ορίζοντές μας ανοιχτούς και να σκεφτόμαστε όχι μόνο τα χρήματα και το κέρδος, αλλά και πώς να προσφέρουμε στην κοινωνία, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Όπως είπε κάποτε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν «Ο κόσμος που δημιουργήσαμε είναι προϊόν της σκέψης μας. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να αλλάξουμε τη σκέψη μας».

Section 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτή την ενότητα δίνονται βασικές πληροφορίες για το θέμα και παρουσιάζονται βασικοί όροι και έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σχετικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να παρέχει ένα σενάριο και ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Ιστοεξερεύνησης και να είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και δημιουργική, ούτως ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο. Ένα μέρος της περιβαλλοντικής καταστροφής είναι ήδη μη αναστρέψιμο, ωστόσο πολλές μη βιώσιμες πρακτικές μπορούν ακόμη να σταματήσουν. Οι άνθρωποι πρέπει να κρατήσουν μια καινούρια, πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στον πλανήτη. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποδεικνύεται από την ανάπτυξη των κοινωνικών-οικολογικών κινημάτων, το αναδυόμενο σύστημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τα προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας που υλοποιούνται με σκοπό την επίλυση προβλημάτων σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται η εμφάνιση νέων τάσεων και στον επιχειρηματικό κόσμο. Ένα από αυτά είναι η τάση «Μηδενικά Απόβλητα». Ο όρος αναφέρεται στην προσέγγιση κατά την οποία δε γίνεται σπατάλη των φυσικών πόρων, του χρόνου, των χρημάτων και του ταλέντου σε μια επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες αλλάζουν την προσέγγισή τους απέναντι στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αποζητούν βιωσιμότητα και τολμηρές λύσεις που μειώνουν τη σπατάλη των φυσικών πόρων. Αυτές οι επιδιώξεις μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά με πιο αποτελεσματικές επιχειρηματικές πρακτικές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτή την ενότητα εξηγείται με σαφήνεια και ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι· οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και, όπου είναι δυνατόν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει, επίσης, να τους δοθούν οδηγίες για το πώς να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους· για παράδειγμα μέσω πινάκων, γραφημάτων, δοκιμίων, παρουσιάσεων και διαγραμμάτων.

Είστε φοιτητής στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων. Με την ευκαιρία της «Μέρας της Γης», επισκέπτονται το σχολείο σας αντιπρόσωποι ενός γνωστού περιβαλλοντικού οργανισμού της περιοχής σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, μιλούν για τις μεγάλες και δυστυχώς δυσοίωνες αλλαγές που συμβαίνουν στον πλανήτη μας – κλιματική αλλαγή, μείωση της βιοποικιλότητας, αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλα… Αν και όλα αυτά είναι ανησυχητικά, δεν έχουν έρθει για να σας τρομάξουν, αλλά για να σας ενημερώσουν και να σας ενθαρρύνουν να πολεμήσετε για τον πλανήτη μας! Ως νέοι είστε το μέλλον αυτού του κόσμου, οπότε ως η γενιά των επιχειρηματιών του μέλλοντος πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα με πρακτικές «μηδενικών αποβλήτων» που θα αποτελούν παράδειγμα ηθικού και βιώσιμου τρόπου σκέψης, τις οποίες θα εφαρμόζατε στην εταιρεία/οργανισμό ή το σχολείο σας, συμβάλλοντας με τις ενέργειές σας στη διάσωση του πλανήτη μας.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το μέρος της δραστηριότητας, θα πρέπει να κάνετε μια ομαδική συζήτηση ώστε να δημιουργήσετε παρουσιάσεις για μικρότερους μαθητές, οι οποίες να παρουσιάζουν τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να συμβάλουμε στο καλό του πλανήτη μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε αυτή την ενότητα υπάρχει ένα σύνολο από βήματα και ερευνητικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν προεπιλεγμένες πηγές, κυρίως διαδικτυακές, συνήθως σε μορφή συνδέσμου. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συνήθως ένα ή περισσότερα «προϊόντα» που αναμένεται να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος. Αυτά τα «προϊόντα» αποτελούν τη βάση του σταδίου Αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από συνδέσμους (3-4 για κάθε βήμα). Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν σε βίντεο, άρθρα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, κ.λπ., τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.

Βήμα 1: Ορίζοντας τις βασικές έννοιες

Για να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί είναι τόσο σημαντικές οι ηθικές και βιώσιμες πρακτικές, είναι καλό να ξεκινήσουμε ορίζοντας αυτές τις έννοιες.

Βιώσιμος: Το λεξικό Cambridge το ορίζει ως κάτι που «προκαλεί μικρή ή καθόλου ζημιά στο περιβάλλον και ως εκ τούτου μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα»

Ηθικός – «Που σχετίζεται με απόψεις για το τι είναι ηθικά σωστό ή λάθος» ή απλώς «ηθικά σωστός».

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτούς και άλλους σχετικούς όρους, παρακαλούμε δείτε τους πιο κάτω συνδέσμους:

https://leadingincontext.com/?s=what+is+ethical+thinking

https://youmatter.world/en/definition/definitions-sustainability-definition-examples-principles

Βήμα 2: Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο για να βρείτε παραδείγματα ηθικού και βιώσιμου τρόπου σκέψης και στρατηγικές μηδενικών αποβλήτων που ωφελούν την τοπική κοινότητα και δημιουργούν αξία. Παραδείγματα από:

 • Άτομα, οικογένειες, σχολεία
 • Επιχειρηματίες, εταιρείες, κυβέρνηση

Ο εντοπισμός τέτοιων παραδειγμάτων είναι πολύ σημαντικός, επειδή θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε ιδέες που ενδεχομένως να θέλετε να υλοποιήσετε στο μέλλον, προκειμένου να δημιουργήσετε αξία και περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητα ή τον χώρο εργασίας σας.

Για να κάνετε αποτελεσματική έρευνα και να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που βρίσκετε είναι σχετικές με αυτό που αναζητάτε, διαβάστε αυτό το άρθρο που αναφέρει πώς να κάνετε μια γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση για οποιοδήποτε θέμα:

https://www.howtogeek.com/400110/how-to-research-a-topic-online

https://webwriterspotlight.com/tips-to-nail-online-research

Βήμα 3: Αναφέροντας πρακτικές για «μηδενικά απόβλητα»

Τώρα πρέπει να καταγράψετε τα καλύτερα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πιο κάτω πίνακα για να καταγράψετε τις απαντήσεις σας ή μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα σε ψηφιακή μορφή ή σε ένα κομμάτι χαρτί – το σημαντικό είναι να καταγράψετε τα ευρήματά σας για αργότερα!

Στη συνέχεια, επισημάνετε τα αποτελέσματα που πιστεύετε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε στη μελλοντική σας δουλειά/εταιρεία ή ακόμη και να τα χρησιμοποιήσετε στην καθημερινή σας ζωή. Αν έχετε σκεφτεί τη δική σας ιδέα – προσθέστε τη στη λίστα!

Ακολουθούν κάποιες συμβουλές και πληροφορίες για τη χρησιμότητα του να καταγράφουμε τις ιδέες μας σε λίστες:

https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2017/05/26/6-reasons-long-lists-help-you-brainstorm-better-and-develop-more-creative-ideas/#96c9e8a3360c

https://www.lifehack.org/articles/productivity/9-reasons-why-you-should-use-lists-and-what-you-can-use-them-for.html

https://creativesomething.net/post/125755909960/why-organize-your-ideas-and-how-to-do-it

Βήμα 4: Παρουσίαση των ιδεών & ομαδική συζήτηση

Το επόμενο βήμα είναι να παρουσιάσετε τις ιδέες σας στην ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει ένας-ένας να διαβάσουν τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους και στη συνέχεια να αναφέρουν τις ιδέες που έχουν ξεχωρίσει και αυτές που έχουν σκεφτεί μόνοι τους.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα συντονίσει μια ομαδική συζήτηση. Είναι σημαντικό όλοι να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψη τους και να είναι σε θέση να απαντήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Μήπως κάποια από τα αποτελέσματα σας προκάλεσαν έκπληξη;
 • Κατανοήσατε όλες τις στρατηγικές και πρακτικές που βρήκατε εσείς και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες;
 • Γιατί είναι τόσο σημαντικά ο ηθικός και βιώσιμος τρόπος σκέψης και οι πρακτικές μηδενικών αποβλήτων;
 • Έχετε εφαρμόσει ποτέ κάποιες από αυτές τις πρακτικές;

Εδώ θα βρείτε ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να παρουσιάσετε αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας:

https://www.entrepreneur.com/article/83496

https://www.wikihow.com/Share-Your-Ideas

Βήμα 5: Δημιουργώντας μια παρουσίαση σε ομάδες

Είναι ώρα για το τελευταίο βήμα της άσκησης! Σχηματίστε ομάδες των 3-4 ατόμων. Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει στα παραπάνω βήματα και τις σημειώσεις που έχετε κρατήσει στο βήμα 3, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση PowerPoint η οποία θα μεταδίδει τις γνώσεις για τον ηθικό και βιώσιμο τρόπο σκέψης και τις πρακτικές «μηδενικών αποβλήτων» στους συναδέλφους σας.

Για καλύτερη συνεργασία, συνιστούμε να διαβάσετε αυτά τα άρθρα με συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική παρουσίαση PowerPoint με την ομάδα σας:

https://24slides.com/presentbetter/simple-group-presentation-tips/https://www.throughlinegroup.com/2019/09/11/5-steps-to-a-great-team-presentation

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αυτοαξιολόγηση, σύγκριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή για το πώς νιώθουν, τι έχουν μάθει. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ενός σύντομου κουίζ ή παιχνιδιού στο Kahoot για έλεγχο των καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις  
Πρακτικές γνώσεις για συμπεριφορές που επιδεικνύουν ακεραιότητα, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, θάρρος και δέσμευσηΒασικές γνώσεις για τους βιώσιμους μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους  Αναγνώριση συμπεριφορών που φανερώνουν ακεραιότητα, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, θάρρος και δέσμευση Αναγνώριση της φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς που ωφελεί μια κοινότητα Αναγνώριση παραδειγμάτων φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς από επιχειρήσεις, η οποία δημιουργεί αξία για την κοινωνία ως σύνολο  Συνειδητοποίηση της αξίας της βιώσιμης συμπεριφοράς Συνειδητοποίηση της αξίας των ομαδικών δραστηριοτήτων Αναγνώριση της αξίας που δημιουργήθηκε από την τοπική κοινότητα στο παρελθόν  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σε αυτή την ενότητα παρέχουμε μια ευκαιρία για ανακεφαλαίωση της εμπειρίας, ενθάρρυνση του αναστοχασμού για τη διαδικασία, επέκταση και γενίκευση όσων έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ή έναν συνδυασμό αυτών. Προτείνετε ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, ώστε να κάνει μια ανακεφαλαίωση της ΙστοΕξερεύνησης

Συγχαρητήρια! Έχετε ενισχύσει τις γνώσεις σας για την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα, καθώς και τις δεξιότητες σας στη συνεργασία! Χάρη στις παρουσιάσεις σας, οι συνάδελφοί σας θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις τους για αυτά τα θέματα, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμες συνήθειες! Οι άνθρωποι αποκτούν όλο και περισσότερες γνώσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ωστόσο ακόμη απαιτείται μια πιο συνεκτική και εις βάθος εκπαίδευση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Όπως δείχνουν οι έρευνες, αλλά και η πραγματικότητα γύρω μας, μπορούμε να βοηθήσουμε ενεργά τον πλανήτη μας εφαρμόζοντας στην πράξη την ιδέα των μηδενικών αποβλήτων. Για αυτό είναι σημαντικό να μοιραστείτε τις γνώσεις σας για το θέμα και να συμβάλετε στη βιωσιμότητα σε κάθε τομέα της ζωής! Όπως έχει πει και ο Desmond Tutu: «Κάνε το μικρό καλό που σου αναλογεί εκεί που βρίσκεσαι, είναι αυτές οι μικρές δόσεις καλού που όταν συσσωρευθούν αλλάζουν τον κόσμο».